Rhif Cyfrif:-

Enw(au)

Cyfeiriad

Sir

Cod Post

I (eich banc) Plc

Cod Didoli

Cangen

Cyfeiriad y Banc

Cod Post

Click to Print

 Zoe Henderson,

Caerfallen,

Ruthin,

LL15 1SN
Dymunaf/dymunwn fod yn aelodau o’r  GRŴP DYDDIO HEN DAI CYMREIG

Unigol / Ar y Cyd yn yr un cyfeiriad, a sefydliadau: £10 y flwyddyn yn ddyledus ar Ebrill 1                        


Cais Aelodaeth: Rhan I

Llofnod(ion)________________________    Dyddiad_______ _________
Dilëwch fel bo’n briodol: Cytunaf /Cytunwn / Ni chytunaf/ Ni chytunwn i’m henw / i’n henwau a’n cyferiadau gael eu cadw ar restr bostio’r grŴp Gwnewch y sieciau’n daladwy i :-

GRŴP DYDDIO HEN DAI CYMREIG

Tanysgrifiadau:

Cwblhewch rannau I a II a’u dychwelyd i’r :

GRŴP DYDDIO HEN DAI CYMREIG

Prosiect Dendrogocronoleg Gogglledd  Orllewin  Cymru

GRŴP DYDDIO HEN DAI CYMREIG DATGANIAD RHODD CYMORTH

GRŴP DYDDIO HEN DAI CYMREIG

Talwch yn awr, ac ar Ebrill 1 bob blwyddyn, hyd nes ceir rhybudd pellach, i Fanc y National Westminster Bank Plc, 72 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd. LL49 9NR (Cod didoli:- 54-30-07) i gyfrif y GRŴP DYDDIO HEN DAI CYMREIG (rhif cyfrif:- 34552634) o swm o £10.00, gan ddyfynnu fy enw/ein henwau llawn ar bob taliad a debydu fy nghyfrif/ein cyfrif gyda chi.

FFURFLEN ARCHEB SEFYDLOG Llofnod(ion)___________________________    Dyddiad _________